Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen: Uklare og modstridende krav i arbejdet

Tydelige rammer, retningslinjer og fælles mål har stor betydning for medarbejderes trivsel. Når kravene er uklare eller endda modstridende, kan det have konsekvenser for din mentale sundhed, for det psyko-sociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen og for borgere eller kunder, der modtager de ydelser, din arbejdsplads leverer. Erhvervspsykolog Mette Lindhardt forklarer, hvordan man forebygger problemet med uklare og modstridende krav i arbejdet.

Med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 2020 blev det stadfæstet, at et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø er lige så vigtigt som et ditto fysisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen har etableret en langt mere konkret og systematiseret beskrivelse af, hvor man skal have fokus for at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Målet med opgaverne skal diktere arbejdsgangen – ikke individuelle holdninger

Mette Lindhardt er erhvervspsykolog i Human House, og som så mange andre specialister i psykisk arbejdsmiljø, hilser hun bekendtgørelsen velkommen. Til daglig arbejder hun blandt andet med mennesker, der oplever overbelastninger og arbejdsrelateret stress, og ofte kan tilstanden spores tilbage til problemer i arbejdsmiljøet, som bunder i uklare mål og retningslinjer eller manglende ensretning i måden, arbejdsopgaverne løses:

”Når vi skal samarbejde om at løse en opgave, er det hensigtsmæssigt, at vi har samme opfattelse af, hvordan vi lykkes sammen. Ikke at vi skal bidrage med nøjagtig det samme, men vi skal være enige om, hvad målet med vores arbejde er, og vi skal følge retningslinjerne og de aftaler, vi har lavet med hinanden.”

“Når aftaler og retningslinjer er uklare eller ikke-eksisterende, vil vi som medarbejdere danne vores egen fortolkning af, hvad der er ‘det rigtige’ at gøre; den fortolkning dannes ud fra vores egen individuelle faglighed eller personlighed, og her har vi balladen, for holdninger og fagligheder er jo vidt forskellige,” forklarer Mette Lindhardt og understreger, at noget af det mest kompromitterende for et professionelt arbejdsfællesskab er, når individuelle og personlige holdninger danner præcedens for, hvordan opgaverne skal udføres. Det skal være arbejdspladsens italesatte mål og krav.

Konsekvenser af uklare og modstridende krav

”Konsekvenserne viser sig i form af mistrivsel og overbelastning, fordi vigtige faktorer som alle mennesker er afhængige af – nemlig kontrol, forudsigelighed, relationer og helt generelt tryghed – kommer under pres, når kravene er uklare eller modstridende,” forklarer Mette Lindhardt.

”Vi ser ofte, at der opstår problemer, når kravene er uklare. Et typisk eksempel er medarbejdere, der gerne vil levere et højere kvalitets- eller serviceniveau, end arbejdspladsen giver mulighed for. Eller det kan være oplevelsen af, at lovgivningen på et område føles som en begrænsning. Hvis arbejdspladsens krav ikke er italesat og afstemt, så ser vi meget ofte, at både ledere og medarbejdere knokler af sted for at møde den standard, de fagligt eller personligt selv kan stå inde for. Det udgør en stressfaktor, når man forsøger at løse en opgave til en standard, der ikke matcher arbejdspladsens reelle krav og de tildelte ressourcer. Og dermed opstår der ofte indre konflikter i medarbejderen og konflikter mellem medarbejdere, som har hver deres individuelle standard for god service, faglig kvalitet og godt samarbejde,” siger erhvervspsykologen.

Organisationen skal sætte målene

Så hvem gør hvad for at sikre, at de forskellige fagligheder har en fælles rettesnor? For at svare på det spørgsmål henviser Mette Lindhardt til OLFA-modellen (OLFA står for organisation, ledelse, fællesskab og ansat):

”Organisationen skal definere den overordnede opgave, mål, kvalitetsstandard og serviceniveau og tildele ressourcerne dertil. Ledelsen skal sikre retningen – altså skabe klarhed over, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og sikre tiltag, som understøtter, at målene kan nås og justeres løbende, så arbejdsmiljøet altid er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Fællesskabet – f.eks. de enkelte teams – bør afstemme med hinanden, hvordan de bedst understøtter organisationens mål, drift og deres arbejdsfællesskab.”

“Endelig forpligter den enkelte ansatte sig til at efterleve organisationens krav og de indgåede aftaler. Ledelsen bør samle medarbejderne jævnligt til ‘halvleg’ og sikre, at alle kan se og forstå målet, strategien, metoderne og spillereglerne og dermed ved, hvad de skal. Det vil også give lejlighed til forebyggelse af fejl, øget faglig refleksion og forbedringsforslag og reduktion af samarbejdsvanskeligheder.”

På vores lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse har vi indtænkt den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø: Psykisk arbejdsmiljø er et selvstændigt tema i pensum, og her bliver deltagerne undervist af erfarne erhvervspsykologer, som oftest tager udgangspunkt i de oplevelser, deltagerne har med sig fra hverdagen på deres egen arbejdsplads. Læs mere her.

Mette Lindhardt

Erhvervspsykolog • Vest

2134 2074 · ml@humanhouse.com

KONTAKT

Har du spørgsmål til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, eller oplever du problemer med uklare og modstridende krav på din arbejdsplads? Kontakt os, vi er klar til at hjælpe.

Q+A om psykisk arbejdsmiljø på arbejdsmiljøuddannelsen: ”Mit job er at vække kursisternes nysgerrighed”

"Man kan sige, at det er mit job som psykolog at vække kursisternes nysgerrighed og tænde deres ansvarsfølelse, så de får lyst til at gå hjem på arbejdspladsen og være bannerfører for det gode psykiske arbejdsmiljø.” Erhvervspsykolog Kenneth Henriksen svarer på spørgsmål om undervisning i psykisk arbejdsmiljø på arbejdsmiljøuddannelsen.

Giv medarbejdergruppen ejerskab over psykisk arbejdsmiljø, kultur og adfærdsændringer med et praktisk værktøj

Det kan være vanskeligt at arbejde konstruktivt og struktureret med psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen, fordi de gode intentioner ofte bliver ukonkrete og svære at handle efter. Et praktisk dialogværktøj gør op med den udfordring ved at gøre det psykiske arbejdsmiljø langt mere målbart og handlingsorienteret.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Kursets formål er at styrke din viden om psykisk arbejdsmiljø og give dig nogle gode værktøjer til at arbejde med temaet i egen virksomhed. Kurset består både af faglig teori, en række cases og en diskussion af relevante situationer i deltagernes egne virksomheder.

Share This