STAR-projektet i Favrskov Kommune: Sammen om at øge trivslen og sænke sygefraværet

I Favrskov Kommune har man det seneste år aktivt fokuseret på at styrke arbejdsfællesskaber med henblik på at sænke sygefraværet blandt kommunens ansatte på ældreområdet, og allerede nu tør kommunen godt konstatere, at der er noget om snakken, for alt tyder på, at indsatsen har båret frugt.

”Tallene indikerer et fald i det samlede sygefravær på gennemsnitligt 7,3 dage pr. medarbejder i 2019 på de arbejdspladser, der deltog i projektet, og det kan være en indikator på, at indsatsen har båret frugt,” siger sygefraværskonsulent i Favrskov Kommune i Østjylland Katrine Julia Christensen med slet skjult stolthed i stemmen. Hun er i disse dage i gang med at afslutte kommunens interne evaluering af STAR-projektet – et projekt med fokus på at nedsætte sygefraværet blandt medarbejdere på seks af kommunens arbejdspladser i ældresektoren gennem et målrettet fokus på en fælles tilgang til kerneopgaven baseret på arbejdsfællesskabet.

Katrine Julia Christensen inviterede ArbejdsmiljøCentret med ombord som sparringspartner, projektudvikler og facilitator, da kommunen sendte sin ansøgning til STAR-puljen (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der støtter kommunale initiativer målrettet arbejdet med at sænke sygefravær blandt medarbejdere i ældresektoren. Midt i evalueringsprocessen er der endnu ikke nogen officielle tal, men med det markante fald i sygefraværet er Favrskov Kommune slet ikke i tvivl om, STAR-projektet har gjort en reel forskel.

”Der er tale om en kulturforandringsproces, når vi arbejder med konceptet arbejdsfællesskab og den fælles forståelse af kerneopgaven, og det indebærer en ændring i adfærd, samarbejde og den grundlæggende tilgang til arbejdsopgaven. Det er selvsagt en proces, der tager tid at inkorporere i den virkelighed, man møder ind til på arbejdet, og vi forventer derfor først at kunne se de reelle resultater af STAR-projektet om et års tid.”

Det handler om kontrol og forventning

Gitte Berle Falsig er erhvervspsykolog hos ArbejdsmiljøCentret og har sammen med Tue Isaksen og yderligere to konsulentkolleger udgjort det erhvervspsykologiske team, som har arbejdet tæt sammen med Favrskov Kommune i STAR-projektet, og hun deler Katrine Julia Christensens begejstring:

”Favrskov Kommune har et klart strategisk fokus på sygefravær og er i særlig grad opmærksom på det store potentiale, der ligger i at arbejde proaktivt med sygefravær gennem et fokus på arbejdsfællesskab. Jo bedre og stærkere arbejdspladsens arbejdsfællesskab er, jo mere robust er arbejdspladsen i forhold til at kunne løfte svære sygdomsperioder. For jo stærkere arbejdsfællesskabet er, jo mindre er risikoen for, at medarbejderen vælger at melde sig syg på de dage, hvor man måske ikke føler sig helt i gear,” forklarer Gitte Berle Falsig, som forklarer videre, at det fra et biologisk perspektiv handler om kontrol og forventningsafstemning:

”Jo mere kontrol du som menneske har med dit liv eller din arbejdsdag, hvor du ved, hvad du skal, og hvordan du skal gøre det, og når du føler, at du kan mestre netop det, jo bedre trives du. Når vi oplever, at vores forventninger stemmer overens med realiteten, øges vores følelse af kontrol. Når det modsatte sker, og vi møder ind til en helt anden virkelighed end forventet, hvor over halvdelen af kollegerne f.eks. er fraværende, eller hvor der er tilkaldevikarer, der skal oplæres, så vil det naturligvis være udfordrende for vores stresssystem, og det er ikke særligt nærende for vores trivsel. Set fra et biologisk perspektiv, vil det simpelthen ofte resultere i et dyk i dopamin- og endorfinbeholdning, når din forventning ikke bliver mødt, og du dermed føler, at du mister kontrollen,” forklarer Gitte Berle Falsig og uddyber, at det på nogle arbejdspladser kan være nødvendigt, at medarbejderne justerer egne forventninger, mens det på andre kan handle om at justere arbejdsforholdene, så de bedre imødekommer medarbejderens forventninger.

Vigtige erfaringer

Katrine Julia Christensen kan i evalueringsfasen konkludere, at ’mellemmodellen’, Model B, er den mest fyldestgørende på kommunens arbejdspladser. Her har der bl.a. været et ligeligt fordelt fokus på optimering af ledersparring og medarbejderinddragelsen:

”Vi har lært, at vi ikke kan ’nøjes’ med at fokusere på at klæde ledelsen ordentligt på. Naturligvis er det vigtigt og meget afgørende, men vi erfarer ganske enkelt, at medarbejderne har et behov for at blive inkluderet, og at det har været gavnligt og positivt for dem at få et fælles sprog, en fælles oplevelse og et styrket fælles fokus. Og det har de fået på fagdagene, hvor det netop har været muligt at gå i dybden med de helt centrale begreber, som projektet har handlet om – arbejdsfællesskab og kerneopgave.”

Katrine Julia Christensen uddyber videre: ”Når vi lykkes med at få inkorporeret en fælles forståelse af, at det altid er kerneopgaven, der danner udgangspunktet for, hvordan vi tilrettelægger og udfører vores arbejde, så oplever vi ganske enkelt højere trivsel på arbejdspladserne gennem det styrkede arbejdsfællesskab. Og når vi derved får en styrket følelse af at være dygtige – både hver for sig og sammen – kommer også fagligheden meget mere i spil, og fagligt kompetente og selvsikre medarbejdere giver alt andet lige en bedre og mere ensartet kerneydelse, og det er en meget vigtig pointe for os i Favrskov Kommune: At vi som kommune sigter efter, at vores borgere trygt kan forvente en vis faglig standard i vores ydelse, så alle – både borgere og medarbejdere – får indfriet deres forventninger.”


Generelt om projektet

Periode: 2019
Resultater: Tallene indikerer et fald i det gennemsnitlige sygefravær på 7,3 dage pr. fuldtidsmedarbejder i 2019

Tue Isaksen

Erhvervspsykolog • Vest

2134 2078 · ti@amcentret.dk

Gitte Berle Falsig

Organisationspsykolog • Vest

3110 2564 · gbf@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om arbejdsfællesskaber? Og er du nysgerrig efter, hvordan arbejdet med kerneopgaven og arbejdsfællesskabet kan øge trivslen på din arbejdsplads? Kontakt os, og hør mere.

STAR-PROJEKTET

Favrskov Kommunes ansøgning til STAR-puljen blev sendt af sted med ønsket om at kunne videreudvikle på kommunens indsatsmodel Projekt Langtidsfrisk, som forløb i 2018. STAR-projektet i Favrskov Kommune involverede seks arbejdspladser på ældreområdet, som blev fordelt på tre forskellige typer indsatsmodeller – Model A, B og C. Alle tre modeller byggede på det samme fundament, nemlig arbejdsfællesskabet og en fælles tilgang til kerneopgaven, og alle tre modeller havde det samme mål: At styrke arbejdsfællesskabet, skabe mere trivsel, øge selvkontrollen hos medarbejderne, skabe klare forventninger, skabe færre konflikter og nedsætte sygefraværet. De tre modeller indeholdt alle følgende fokuspunkter, men varierede i tids- og dermed omkostningsomfang:

• Medarbejderinddragelse
• Ledersparring, supervision og understøttende rådgivning
• Arbejdsgruppemøder med deltagelse fra både ledelse og medarbejdergruppe
• Fagdage for alle medarbejdere på de enkelte arbejdspladser – på tværs af faggrupper og for ledelse med fokus på bl.a. kerneopgave, arbejdsfællesskab, kommunikation og faggruppernes kompetencer

I alle tre indsatsmodeller indgik Tue Isaksens OLFA-model (organisation, ledelse, fællesskabet, ansat) som et værktøj til at forbedre den daglige kommunikation og feedback på arbejdspladserne og herved skabe en kontinuerlig, åben dialog om medarbejdernes forståelse af kerneopgaven og samarbejdsevnen generelt.

Fremtidens arbejdspladser bygger på arbejdsfællesskaber

Den største udfordring i fremtidens arbejdsmiljø bliver ifølge fremtidsforskere den høje grad af selvbestemmelse. For hvor tillokkende selvbestemmelse end kan lyde, så har vi set utallige eksempler på, at denne tilgang har ført stress, sygefravær og konflikter med sig. Løsningen på problemet er klar: Stærke arbejdsfællesskaber skal erstatte individualiseringen på arbejdspladsen. Men hvad er et arbejdsfællesskab helt præcist? Og hvordan skaber man det?

Risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø: Undgå mistrivsel på arbejdspladsen

Det er åbenlyst for de fleste, at der kan ske en ulykke, hvis der ligger en ledning på tværs af gangarealet, eller hvis stilladset ved boligbyggeriet ikke er sikret korrekt. Men når det kommer til psykisk arbejdsmiljø, er de potentielle farer langt sværere at begribe. Det fortæller chefkonsulent Ole Joensen, der arbejder med den problematik med et konkret værktøj til risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Værktøjet er med på Update20, og du kan få en forsmag her.

BOGEN BIOLOGISK STRESS

32.000 danskere er dagligt sygemeldte pga. af stress, og der er næppe nogen, der har forsøgt at tælle antallet af konflikter, der opstår, når vi i pressede situationer mister vores sociale kompetencer. Ledelsesbogen Biologisk Stress, der er skrevet af cand.psych. Tue Isaksen, giver en indføring i biologien bag stress, og herfra bliver det meget åbenbart, hvordan nutidens vage værdibaserede ledelsesforme og individualiseringen direkte påvirker kroppens biologiske stress-udløsere og dermed kan udløse den voldsomme stigning i stress-sygemeldte, vi ser i Danmark.
Share This