DANMARKS MENTALE SUNDHEDSDAG

I samarbejde med Velliv Foreningen kan private og offentlige arbejdspladser nu søge om et tilskud på 10.000 kr. til en dag med fokus på medarbejdernes mentale sundhed – nemlig Danmarks Mentale Sundhedsdag den 10. oktober 2019.

Som en del af Velliv Foreningens initiativ til at støtte virksomheder til at fokusere på den mentale sundhed på de danske arbejdspladser, har vi hos ArbejdsmiljøCentret sammensat ti forskellige workshops, som på hver deres måde kan fremme den mentale sundhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø. Samtlige ti workshops er tre-timers arrangementer, som derved kan arrangeres for de 10.000 kr., som Velliv Foreningens tilskud udgør. Søg om tilskud til jeres arrangement her.

Vi har her listet de ti workshops samt en detaljeret beskrivelse af hver af de relevante og inspirerende workshops og foredrag, der på forskellig vis sætter fokus på den mentale sundhed. Ud for hver workshop finder du kontaktoplysninger på den konsulent, du kan kontakte, hvis du ønsker yderligere information om workshoppen, eller hvis du har spørgsmål eller specifikke ønsker til et arrangement.

 

WORKSHOP 1  • GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ, DER FREMMER MENTAL SUNDHED

WORKSHOP 2 • HENSIGTSMÆSSIG KOMMUNIKATION, SOM SKABER FÆLLES MÅL OG FORSTÅELSE

WORKSHOP 3 • HJERNENS MENTALE SUNDHED PÅ ARBEJDE

WORKSHOP 4 • NYE GENERATIONER PÅ ARBEJDE – SÅRBARHEDER OG MULIGHEDER I ARBEJDSMILJØET

WORKSHOP 5 • KRÆNKENDE HANDLINGER OG DIGITAL CHIKANE

WORKSHOP 6 • MENTAL SUNDHED OG STRESS (STRESSFOREBYGGELSE FOR HELE ARBEJDSPLADSEN)

WORKSHOP 7 • LEDELSE OG MENTAL SUNDHED

WORKSHOP 8 • MINDFULNESS

WORKSHOP 9 • SØVNENS BETYDNING FOR DEN MENTALE SUNDHED

WORKSHOP 10 • MERE BEVÆGELSE I HVERDAGEN FORBEDRER OG STØTTER DEN MENTALE SUNDHED

Se herunder for en mere detaljeret beskrivelse af samtlige workshops.

WORKSHOP 1: GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ, DER FREMMER MENTAL SUNDHED

Mental sundhed, herunder trivsel, smerte og sygdom, har stor betydning for medarbejdere og også generelt for arbejdspladsen. Hvordan bliver arbejdspladsen klædt på til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, der fremmer mental sundhed, når produktivitet og effektivisering samtidig banker på?

På denne workshop kigger vi på sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed. Vi beskriver, hvad der skal til for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og kigger på, hvordan netop det fremmer den mentale sundhed. Vi vil komme omkring psykisk arbejdsmiljø både i teori og praksis, samt undersøge hvordan både ledelse, medarbejderen og kolleger kan være med til at skabe en så god kultur, at alle fungerer godt og trives optimalt, så vi alle kan være på arbejdsmarkedet længst muligt.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Gitte Berle Falsig • gbf@amcentret.dk • 31 10 25 64 i Vest

Tina Mulvad Jørgensen • tmj@amcentret.dk • 93 20 57 57 i Øst


WORKSHOP 2: HENSIGTSMÆSSIG KOMMUNIKATION, SOM SKABER FÆLLES MÅL OG FORSTÅELSE

Kommunikation mellem mennesker er en forudsætning for, at vi kan danne relationer, at vi kan lykkes som medarbejdere og få andre til at forstå vores budskaber.

Når kommunikation foregår uhensigtsmæssigt, kan afsender/modtager-forhold ødelægges. Omvendt er en ordentlig kommunikation værdiskabende og grundlæggende for trivsel, samarbejde, fælles mål og forståelse på arbejdspladsen. Vi kommer på denne workshop omkring, hvordan dét at skulle stå foran andre kan være forbundet med angst og nervøsitet – hvordan det for nogle kan fylde så meget, at man helt undgår at sige noget. Dertil kommer et andet fokus på kommunikation hos den yngre generation, som er vokset op med PC og sociale medier og er trænet i ‘ansigtsløs’ kommunikation. Det kræver en særlig indsats at udvikle sociale kompetencer hos denne gruppe, så de kan indgå i et fællesskab på arbejdspladsen.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Anja Dahl Pedersen • ad@amcentret.dk • 30 65 54 73 i Vest

Rikke Boisen • ribo@amcentret.dk • 93 40 22 00 i Øst


WORKSHOP 3: HJERNENS MENTALE SUNDHED PÅ ARBEJDE

Vores hjerne er plastisk, hvilket vil sige, at den er i stand til at udvikle sig gennem hele livet – særligt når vi udfordrer den.

Med afsæt i viden om hjernen og dens funktioner, vil deltagerne mærke på egen krop, når hjerne og krop bliver udfordret og dermed trænet med funktionelle hjernetræningsøvelser. Formålet med workshoppen er, at deltagerne bliver klogere på, hvordan det at træne og udfordre hjernen kan have en positiv effekt på arbejdslivet – både når vi holder møde, og når vi skal samarbejde. Alt dette vil vi eksemplificere og afprøve med funktionelle hjernetræningsøvelser, som med garanti vil udfordre deltagernes hukommelse, motorik og koordination.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Stine Ege Qwist • seqw@amcentret.dk • 93 40 22 03 i Vest

Rikke Boisen • ribo@amcentret.dk • 93 40 22 00 i Øst


WORKSHOP 4: NYE GENERATIONER PÅ ARBEJDET – SÅRBARHEDER OG MULIGHEDER I ARBEJDSMILJØET

I 2025 vil millennials – unge født mellem 1980 og 2000 – udgøre 75 procent af den globale arbejdsstyrke. Det er derfor nødvendigt at forholde sig til deres tilgang til verden, arbejdspladsen og ikke mindst arbejdsmiljøet.

Et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk – er afgørende, når millennials skal vælge job, og her er særligt temaer som feedback, fleksibilitet, netværk, mening og ansvar vigtige. Workshoppen giver dig indblik i disse centrale tendenser, man ser hos de yngre generationer, og vi diskuterer, hvordan det skaber nye muligheder og sårbarheder i arbejdsmiljøet.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Gitte Berle Falsig • gbf@amcentret.dk • 31 10 25 64 i Vest

Tina Mulvad Jørgensen • tmj@amcentret.dk • 93 20 57 57 i Øst


WORKSHOP 5: KRÆNKENDE HANDLINGER OG DIGITAL CHIKANE

Krænkende handlinger på arbejdspladsen og digital chikane kan være svært at forebygge og håndtere, for hvordan definerer og opfanger man det? Forskning viser, at det kan have betydelige konsekvenser, når det foregår – ikke alene for den, der udsættes for handlingerne, men også for de, der er vidner til det på arbejdspladsen.

Udover helbredsmæssige konsekvenser kan krænkende handlinger og digital chikane medføre mistrivsel, nedsat produktivitet og sygefravær- Manglende viden og fortrolighed med handlemuligheder ved både krænkende handlinger og digital chikane kan resultere i, at mange virksomheder undlader at handle. På denne workshop sætter vi fokus på, hvordan jeres virksomhed forebygger og håndterer krænkende handlinger på arbejdspladsen og digital chikane. Vi klæder jer på til at kunne imødekomme Arbejdstilsynets seneste vejledning om krænkende handlinger, og vi giver jer indsigt i, hvordan I griber an at tage hånd om de involverede parter på ansvarlig vis, hvis sager om krænkende handlinger eller digital chikane skulle opstå på jeres arbejdsplads.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Gitte Berle Falsig • gbf@amcentret.dk • 31 10 25 64 i Vest

Tina Mulvad Jørgensen • tmj@amcentret.dk • 93 20 57 57 i Øst


WORKSHOP 6: MENTAL SUNDHED OG STRESS (STRESS-FOREBYGGELSE FOR HELE ARBEJDSPLADSEN)

WHO forudsiger, at stress bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020.

Det stemmer overens med det billede, vi som autoriseret arbejdsmiljørådgiver ser i dag på de danske arbejdspladser, hvor 430.000 medarbejdere hver dag oplever symptomer på alvorlig stress. Selvom der er et fortsat øget fokus på stressforebyggelse og -håndtering, ser det ikke ud til, at kurven er endeligt knækket – formentlig fordi indsatserne er enkeltstående og ikke kommer hele vejen rundt om organisationen. Vi ved, at den afgørende faktor for at knække stresskurven på arbejdspladsen er, at det bør anses som en fælles indsats, der involverer alle led i organisationen, lige fra det strategiske niveau til det operationelle. Der er ingen nemme og hurtige løsninger. Det er en proces, der kræver et naturligt fokus på stress i det daglige, så den enkelte medarbejder har forudsætninger for også selv at tage et ansvar, og så kollegerne ved, hvad de skal være opmærksomme på.

På denne workshop præsenterer vi en model, der understøtter, at vi kan arbejde med den mentale sundhed samt forebygge og håndtere stress på alle niveauer i organisationen effektivt.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Gitte Berle Falsig • gbf@amcentret.dk • 31 10 25 64 i Vest

Tina Mulvad Jørgensen • tmj@amcentret.dk • 93 20 57 57 i Øst


WORKSHOP 7: LEDELSE OG MENTAL SUNDHED

Betydningen af god ledelse kan ikke understreges nok. Heldigvis er der i dag bred accept af, at rollen som leder både kræver personlig formåen og faglige færdigheder – færdigheder, der skal forstås, læres og udvikles, uanset hvilken type virksomhed, du er leder i.

De tårnhøje krav, der stilles til ledere om at sikre både virksomhedens succes og medarbejdernes trivsel og sundhed kan dog medføre, at lederen glemmer sig selv og risikerer at sætte sin egen mentale sundhed på spil. Og selv den bedste leder er mangelfuld i sit virke, når han eller hun mistrives eller ligefrem rammes af stress. Derfor handler denne workshop, som faciliteres af en erfaren oplægsholder med anvendt erhvervspsykologisk baggrund og erfaring, om lederens egen mentale sundhed og henvender sig til ledere på alle niveauer i virksomheden.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Gitte Berle Falsig • gbf@amcentret.dk • 31 10 25 64 i Vest

Tina Mulvad Jørgensen • tmj@amcentret.dk • 93 20 57 57 i Øst


WORKSHOP 8: MINDFULNESS

Mindfulness vil i praksis sige at vågne op til det liv, der er lige nu, i dette øjeblik, lige nu, på en måde hvor man er venlig mod sig selv.

– Fjorback, 2013, psykiater, Ph.D. i mindfulness

Mindfulness bidrager til, at der skabes mere ro end stress hos den enkelte medarbejder. Med mindfulness kan arbejdspladsen være med i udviklingen til at forebygge og dermed fremme mental balance, så det mærkes. At være mindful i arbejdsdagen kan give styrke til den mentale sundhed og samtidig være med til at sørge for, at balancen i arbejdet findes.

På denne workshop får deltagerne selv mulighed for at afprøve små mindful-øvelser, der kan benyttes i arbejdsdagen. Vi ser på, hvordan det eventuelt kan kombineres i samvær med kolleger for derved at skabe et fælles øget fokus på nærvær og overskud, der giver mening i netop jeres arbejdsfunktioner.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Gitte Berle Falsig • gbf@amcentret.dk • 31 10 25 64 i Vest

Rikke Boisen • ribo@amcentret.dk • 93 40 22 00 i Øst


WORKSHOP 9: SØVNENS BETYDNING FOR DEN MENTALE SUNDHED

Den Nationale Sundhedsprofil 2018 viste en stigning i danskere, som oplever søvnbesvær og søvnproblemer. Dette udfordrer både den fysiske og den mentale sundhed.

Hvor meget og hvor godt du sover, har stor betydning for dine ressourcer til dagen. En optimal søvn kan blandt andet virke stressforebyggende og medføre et større overskud, hvilket alt i alt skaber mental balance.

På workshoppen vil du få forståelse for søvnens betydning for og modtage konkrete redskaber til at fremme en god søvn. Vi diskuterer søvnmyter og kommer ind på vaneændring i forhold til søvn.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Stine Ege Qwist • seqw@amcentret.dk • 93 40 22 03 i Vest

Rikke Boisen • ribo@amcentret.dk • 93 40 22 00 i Øst


WORKSHOP 10: MERE BEVÆGELSE I HVERDAGEN FORBEDRER OG UNDERSTØTTER DEN MENTALE SUNDHED

Hvordan kan vi få arbejdsopgaverne i hus og samtidig få tid til at få pulsen op, vække kroppens muskulatur og mærke den deraf følgende mentale energi i arbejdsdagen?

Med årene mærker vi kroppens forfald, og nogle af os oplever eventuelt også smerter, der relaterer sig til arbejdet. Alligevel kan det virke svært at finde de to minutter, det tager, at udføre et par relevante øvelser, som er gavnlige for kroppen og eventuelt smerteforebyggelse. Bevægelse kræver, men skaber også energi; Få minutters bevægelse giver et overskud og sætter gang i adrenalinen både generelt på arbejdspladsen, men også hos den enkelte medarbejder. Hvis det er aftalt, organiseret og giver mening i forhold til arbejdsbelastningen, kan det være en positiv og funktionel forstyrrelse i arbejdsdagen.

Deltag i en sjov og aktiv workshop, hvor vi guider jer til at finde netop jeres muligheder, styrker, energi samt øvelser, der kan give jer overskud, så balancen mellem arbejde, effektivitet og velvære understøtter den mentale sundhed.

For yderligere information om denne workshop kan du kontakte

Stine Ege Qwist • seqw@amcentret.dk • 93 40 22 03 i Vest

Rikke Boisen • ribo@amcentret.dk • 93 40 22 00 i Øst

konsulenter

Anja Dahl Pedersen

Erhvervspsykolog • Vest

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3065 5473 · ad@amcentret.dk
konsulenter

Stine Ege Qwist

Cand.scient. i idræt • Vest

Seniorkonsulent

9340 2203 · seqw@amcentret.dk
konsulenter

Gitte Berle Falsig

Organisationspsykolog • Vest

Cand.psych.

3110 2564 · gbf@amcentret.dk
konsulenter

Ole Joensen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

4099 2050 · oj@amcentret.dk
konsulenter

Rikke Boisen

Prof.bach. ernæring/sundhed • Øst

Kommunikation og stemmetræning

9340 2200 · sundhed@amcentret.dk
konsulenter

Tina Mulvad Jørgensen

Organisationspsykolog • Øst

Seniorkonsulent • Cand.psych. aut.

9320 5757 · tmj@amcentret.dk

Pauser som en vej til mere trivsel og effektivitet

Forskning peger på, at vi som mennesker ikke kan koncentrere os mere end 20-40 minutter ad gangen. Hvis vi alligevel fortsætter arbejdet uden pusterum, øger vi risikoen for at lave fejl, sænke effektiviteten og brænde ud. Derfor er det ifølge erhvervspsykolog Gitte Falsig vigtigt, at vi får holdt pauser regelmæssigt, og at pauserne samtidig er kvalitativt gode pauser, der giver os ny energi.
Share This