ARBEJDSMEDICINSK HØREUNDERSØGELSE

Personer, der udsættes for støj enten i fritiden eller på arbejdet, har en naturligt højere risiko for kronisk hørenedsættelse eller støjskader. Det kan besværliggøre sociale aktiviteter og dagligdagens gøremål og dermed medføre lavere livskvalitet. Men en hørenedsættelse kan i nogle tilfælde også have negativ indflydelse på muligheden for at udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og derfor skal medarbejdere, der i arbejdet eksponeres for støj over 80 dB eller spidsbelastninger over 135 dB, tilbydes en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.

Til en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse får medarbejderen udarbejdet et audiogram over sin hørelse. Hørelsen testes fra 20 dB på begge ører, og audiogrammet viser, om der er sket en hørenedsættelse og/eller støjskade. Undersøgelsen foretages af en sundhedskonsulent under læges ansvar og supervision, jf. gældende lovgivning.

  1. Inden undersøgelsen besvarer medarbejderen et spørgeskema om hørerelaterede helbredsoplysninger
  2. Til undersøgelsen screener vi medarbejderens hørelse (audiometri), og hvis der er behov for det, kigger vi i øregangene (otoskopi)
  3. Selve undersøgelsen varer 15 minutter, og medarbejderen bliver straks informeret om resultaterne, der danner baggrund for råd og vejledning til fremtidig forebyggelse

Kend virksomhedens opmærksomhedspunkter

Hvis vi kan se tegn på en arbejdsrelateret støjskade, anbefaler vi medarbejderen at få foretaget en lægelig vurdering af audiogrammet. Det står virksomheden frit for, om medarbejderen selv skal tage ansvar for at etablere et eventuelt videre forløb med en ØNH-læge, eller om vi skal stille vores tilknyttede arbejdsmedicinske læge til rådighed mod et tillæg. I begge tilfælde vurderer lægen, om der er belæg for at anmelde støjskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Virksomheden får altid en kort samlet tilbagemelding på medarbejdernes hørelse samt eventuelle opmærksomhedspunkter. Gennemfører flere end 20 personer en undersøgelse, er det desuden muligt at få udarbejdet en udvidet rapport, der giver større indsigt i medarbejdernes hørelse, brug af værnemidler og lignende.

konsulenter

Lasse Hørby

Projektkoordinator

Konsulent

9340 2202 · lah@humanhouse.com

KONTAKT

Hør mere om, hvordan en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse foregår, og hvornår dine medarbejdere skal tilbydes en.

> HENT PRODUKTBLAD

AKUSTIK OG STØJ

Alle virksomheder indkøber med jævne mellemrum nyt udstyr og indretter lokaler på ny. Ved at tænke funktionalitet og arbejdsmiljø ind i processen tidligt kan du undgå akustik og støj-relaterede gener, og du slipper for fordyrende lappeløsninger senere. Det sparer både menneskelige og økonomiske ressourcer.

SUNDHEDSTJEK

Er I interesserede i at give jeres medarbejdere en status på, hvordan det står til med helbredet, er der nu mulighed for at booke vores arbejdsmiljøsygeplejerske til et sundhedstjek på virksomheden. Tjekket indeholder eksempelvis måling af fedtprocent, BMI, blodtryk og kolesterol i blodet. Vi tilbyder veludviklede programmer, der kan give et klart billede af den enkelte medarbejders helbredstilstand. Undersøgelserne danner grundlag for en samtale om, hvad den enkelte kan gøre for at fremme egen sundhed. Meget kan man nemlig selv ændre - og dermed forebygge typiske livsstilssygdomme.

MASKINSIKKERHED

Arbejdsulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ud over det bedrøvelige i at medarbejdere oplever smerter eller ligefrem mister førligheden, så koster ulykkerne årligt både virksomheder og samfundet rigtig mange penge. Ved at forbedre maskinsikkerheden kan du forebygge arbejdsulykker og sikre, at ingen kommer til skade ved at betjene farlige maskiner.

Share This