RADON

Radon er en radioaktiv gas, som dannes naturligt i undergrunden og kan sive ind i vores bygninger. Radon kan hverken ses, smages eller lugtes, og man oplever ingen bivirkninger af at opholde sig i høj radonkoncentration. Men radon øger risikoen for at udvikle lungekræft, og derfor er det vigtigt at undersøge bygninger, der ligger i områder med naturligt højt indhold af radon i undergrunden.

Det anslås, at ni procent af nye tilfælde af lungekræft skyldes radon. Det er et tal, der afspejler de landsdækkende undersøgelser, der tyder på, at cirka 350.000 bygninger i Danmark har et radonniveau, der ligger over Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdi. Særligt tre forhold har betydning for koncentrationen:

  • Bygningens placering: Radonmængden i jorden varierer alt efter undergrundens sammensætning
  • Bygningens konstruktion: Er bygningen ikke tæt, er der risiko for, at gassen siver ind gennem revner, sprækker og utætheder i fundament og vægge
  • Opførelsestidspunkt: Bygninger, der er opført efter 1998, skal være konstrueret med en membran, der sikrer mod indsivning af gassen

Koncentration af radon
Når vi i ArbejdsmiljøCentret måler og kortlægger radonkoncentrationer, anbefaler vi altid, at du får lavet undersøgelserne i fyrringssæsonen, hvor man ser de mest retvisende resultater.

Viser undersøgelserne, at der eksisterer et problem med radonkoncentration, er vi klar med rådgivning om, hvordan du i det konkrete tilfælde kan reducere belastningen. Vi vurderer den enkelte udfordring og til-passer løsningen, så den får den største effekt. Det kunne f.eks. være i forhold til passiv eller aktiv udsugning i kælder eller terrændæk, tætning af konstruktionen eller membrandækning.

konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Har du mistanke om for høj radonkoncentration i bygningen? Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

> HENT PRODUKTBLAD

Derfor bør du give dit indeklima særlig opmærksomhed om vinteren

Det er koldt, det er gråt, det er vådt. Det er generelt lidt trist at opholde sig udenfor i de mørke vintermåneder på disse breddegrader. Vi er derfor mange, der mere eller mindre bevidst opholder os størstedelen af tiden inden døre ikke kun i løbet af arbejdstiden, men også når vi har fri. Netop derfor er det en god idé at være opmærksom på det indeklima, vi befinder os i så stor en del af tiden.

MILJØSCREENING AF BYGNINGER

Når en bygning skal saneres eller rives ned, er det nødvendigt at undersøge den for miljøfarlige stoffer. Er der mistanke om PCB, asbest, kviksølv, klorerede paraffiner, bly eller andre tungmetaller, er det vigtigt at vurdere og få kortlagt problemets omfang. Med en miljøscreening undgår du forsinkelser og uforudsete omkostninger i renoveringsfasen.

SKIMMELSVAMP

Der kan være mange årsager til, at bygninger påvirkes af fugt. Men ens for dem alle er det, at opfugtet bygningsmateriale medfører risiko for skimmelsvampangreb, og det påvirker indeklimaet og brugerne negativt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt en bygning, så snart du får mistanke om skimmelsvampevækst. Påvirkning fra skimmelsvampe kan give langvarige symptomer såsom hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Det er de samme symptomer, man kan opleve i andre sammenhænge, f.eks. ved for høj rumtemperatur, og derfor kan det være svært at fastslå den egentlige årsag til problemet uden eksperthjælp.

Share This